گروه قلب و عروق

ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺟﻬﺎن و ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﻠﺐ

ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ  ﺟﻬﺎن و ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﻠﺐ در :  ﻛﻠﺮوﻓﺮم ، در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﺎ ،  ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﺗﺮ و اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﻔﻜـﺮ ﺗﺮﻣﻴـﻢ زﺧﻢ ﻫـﺎی ﺗـﺮوﻣﺎﻳـﻲ ﻗﻠـﺐ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﮔـﺮدد . 
دﻛﺘﺮ 1893 در دﻫـﻢ ﺟـﻮﻻی ﺟﺮاﺣـﻲ از ﺷﻴﻜـﺎﮔﻮ ﺑﻨـﺎم    , Daniel Hale Williams ﻛـﺮد 24 ﺗﺮوﻣﺎی ﻗﻠﺐ ﻳﻚ ﺟﻮان ﺳﺎﻟﻪ را ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻛﺮد وﻟﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﻓﻮت  . دﻛﺘﺮ1896 در ﺳـﺎل   Ludwig Rhen , ﻣﺎﻧﺪ 22 زﺧﻢ ﺗﺮوﻣﺎی ﻗﻠﺐ ﻳﻚ ﻣﺮد ﺳﺎﻟﻪ را ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻛﺮد و ﺑﻴﻤﺎر زﻧﺪه  .در اوﻟﻴﻦ ﻋﻤﻞ آﻣﺒﻮﻟﻜﺘﻮﻣﻲ رﻳﻮی   1908 ﺳـﺎل ﺷـﺪ Friedrich Trendelenburg ﺗـﻮﺳـﻂ دﻛﺘﺮ اﻧﺠـﺎم  .
 ﺑﺮداﺷﺘـﻦ  constrictive ﺮﻳﻜـﺎرد ﺳﺨـﺖ در pericarditis ,  Rhen اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ ﺷـﺪ Zaurbruch و دﻛﺘﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ  .  1910 در ﺳـﺎل ﺳﻌﻲ  Carnel دﻛﺘـﺮ ﻛﺮد ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ آﺋﻮرت ﻧﺰوﻟﻲ ﻛﻨﺪ و ﺷﺮﻳﺎن ﻛﺮوﻧﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار  . 
ﺟﺮﻳﺎن 1914 وی در ﺳﺎل ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻲ و ﺧﻮن ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﻧﻤﻮد ﮔﻮن را ﻣﻄﺮح  . ﺗﻮﺳﻂ1947 اوﻟﻴﻦ واﻟﻮوﺗﻮﻣﻲ ﻣﻮﻓﻖ درﻳﭽﻪ ﭘﻮﻟﻤﻮﻧﺮ در دﺳﺎﻣﺒﺮ   Thomas دﻛﺘﺮ ﺷﺪ Holmes اﻧﺠﺎم  .  1950 در اواﻳﻞ  ,Charles Hufnazel دﻛﺘﺮ درﻳﭽﻪ M. Campbell و ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اوﻟﻴﻦ  ,John Streider . ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را در آﺋﻮرت ﻧﺰوﻟﻲ ﺳﮓ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺑﻄﻮ 1937 در ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺖ  Ductus ر ﻣﻮﻓﻖ ﻛﻨﺪ Arterissous را ﻗﻄﻊ  .  1944 در ﺳﺎل Crafoord دﻛﺘﺮ 12 در اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻛﻮآرﻛﺘﺎﺳﻴﻮن را در ﻳﻚ ﭘﺴﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم داد  .  Blalock-Taussig 
ﺷﺎﻧﺖ 1944 در ﺳﺎل دﻛﺘﺮ Alfred Blalock ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ و ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﺎﻧﻢ ﻛﻼوﻳﺲ ,Helen Taussig ﺑﺎ آﻧﺎﺳﺘﻮﻣﻮز ﺷﺮﻳﺎن ﺳﺎب در ﺷﺮﻳﺎن رﻳﻮی در ﻳﻚ ﺷﻴﺮﺧﻮارﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺘﺮاﻟﻮژی ﻓﺎﻟﻮت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﺎن ﻫﺎﭘﻜﻴﻨﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .  )رﻳﻪ CPB ﺗﻔﻜﺮ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻗﻠﺐ و  (ذﻫﻦ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در  John Gibbon دﻛﺘﺮ ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻨﺎم ﮔﺮﻓﺖ 1930 در ﺳﺎل ﺷﻜﻞ  .ﺟﻨﮓ ﺗﻼش ﻫﺎﻳﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻗﻮع ﺟﻬﺎﻧ واﺗﺴﻮن Gibbon ﻲ دوم اﻳﻦ ﻛﺎر رﻫﺎ ﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ دﻛﺘﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻛﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﻣﺎس ٌ ﻣﺠﺪدا داد IBM رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﻛﺮد و او ﺑﻪ ﮔﻴﺒﻮن ﻗﻮل ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻗﻠﺐ و رﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪ را  . 6ﺳﭙﺲ IBM ﻣﻬﻨﺪس از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﮓ Gibbon ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﺗﻬﺎ روی ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺮد .ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ، ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن اﻛﺴﻴﮋﻧﺎﺗﻮر آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮای ﻛﺎر د ﻧﺒﻮد روی اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ  .ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺷﺪ IBM ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ اﻛﺴﻴﮋﻧﺎﺗﻮر ﺑﺰرﮔﺘﺮ  . 
 6در 1951 آورﻳﻞ از Clarence Dennis دﻛﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻗﻠﺐ و رﻳﻪ ﻣﻮﻓﻖ  ASD ﺷﺪ premium از ﻧﻮع ﻓﻮت 5 را در ﻳﻚ ﻛﻮدك ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺒﻨﺪد وﻟﻲ ﺑﻴﻤﺎر از ﭘﻤﭗ ﺟﺪا ﻧﺸﺪ و ﻛﺮد .
   1953 در ﻓﻮرﻳﻪ ﺑﺮای Gibbon دﻛﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻠﺐ و رﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎی ﭘﺲ ﻛﺮدن ﻗﻠﺐ راﺳﺖ ﺑﻜﺎر  . 
 ﻛﺮد 1952 در ﺟﻮﻻی ﺳﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻠﺐ و رﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰی ﺟﻬﺖ ﺑﺎی ﭘﺲ ﻣﻴﺘﺮال ن ﻗﻠﺐ ﭼﭗ و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺷﺪ Dodrill ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ  . 
 1952 در دوم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ John Lewis دﻛﺘﺮ ASD ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺳﺎﻟﻪ5 ﻳﻚ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ را ﺑﺎ دﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻲ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن و ﺑﺪون ﭘﻤﭗ و اﻛﺴﻴﮋﻧﺎﺗﻮر ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ . 
  1953 در ﻓﻮرﻳﻪ در Gibbon دﻛﺘﺮ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﻔﺮﺳﻮن   ASD ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ ﺗﻼش ﻛﺮد ﺗﺎ 15 ﻳﻚ دﺧﺘﺮ 11 ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ وزن ﭘﻮﻧﺪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻗﻠﺐ و رﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺧﻮد ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻛﻨﺪ . ﻋﻤﻞ ASD در ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻞ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ و ﻛﻮدك در اﺗﺎق ﻓﻮت ﻛﺮد . اﺳﺖ Large PDA در اﺗﻮﭘﺴﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدك ﻳﻚ ٌﺑﻌﺪا داﺷﺘﻪ   . 
 ، در ﺷﺸﻢ ﻣﺎه ﻣﻲ 1953   Gibbon دﻛﺘﺮ ASD اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﻛﺮد 18 در ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﻟﻪ  .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ﺷﺪ Gibbon اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ او اوﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻗﻠﺐ و رﻳﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻖ درﻣﺎن  .
  لینک های مرتبط

  لینک های پیشنهادی
مهاجرت به کانادا
کاشت مو
باربری تهران
طراحی سایت
مهاجرت به کانادا
گواهینامه ایزو
خرید کولر گازی از بانه
اسکالپ
.تمامی حقوق محتوا مربوط به وب کلینیک می باشد .
طراحی سایت و بهینه سازی سایت : آوینا پرداز