گروه بانوان

کمک به زایمان

براى كمك به زایمان
اگر زایمان سخت باشد ولگن بیمار كوچك نباشد داروهاى زیر در تسریع زایمان كمك خوبى مى نمایند.

مشك طرامشیع ، پرسیاوشان ، از هر كدام 5 گرم جوشانده سه مرتبه در روز بدهند 

از جوشانده بابونه ، شبت ، مرزنجوش ، مغزناخنك و برگ چغندر بصورت حمام داروئى استفاده كنند.

آنچه زایمان را سخت تر مى كند.

خوردن آب زیاد و خوردن غذاهاى شور و نشستن در جاى خیلى سرد در زمان آبستنى .

براى برطرف شدن رنگ زرد و پریده زن حامله از دستور زیر استفاده شود.

انیسون را نرم كوبیده با شكر روزى سه قاشق مرباخورى .

مجددا براى تسهیل زایمان از دستور زیر استفاده مى گردد.
گشنیز را با ریشه كنده خورد كرده به ران بیمار ببندند. این دستور از طریق جذب پوستى شاید مؤثر باشد.

باز نسخه اى براى تسهیل در كار زایمان

جوشانده برگ خطمى میل كنند و ضماد برگ خطمى زیر شكم بندند یا آب شنبلیله یا كتان براى شستشوى واژن بكار برند یا آنغوزه یك گرم صبح یك گرم عصر یا 3 گرم سداب و یا 2 گرم مر تجویز نمایند و در تعقیب آن آب ابهل نوشند یا با جوشانده سداب و یا افسنطین و یا ابهل یا گل شب بو واژن را شستشو دهند 

یا جوشانده 10 گرم برگ ریحان با كمى شكر نوشند 

یا دو نخود زعفران را نرم كوبیده با دو عدد زرده تخم مرغ بدهند 

یا 5 گرم مرزنجوش را در یك لیوان آب جوشانده میل نمایند 

یا 5 گرم تخم كتان را جوشانده با 5 گرم مقل نرم كوبیده 

یا 5 گرم گل زوفا یا 5 گرم برگ كلم یا 5 گرم سداب را جوشانده میل كنند 

یا جوشانده 5 گرم مشگ طرالمشیع دهند. 

همه ى این دستورات در تسهیل كار زایمان مؤثرند.

كمك براى خروج جنین

پودینه 5 گرم
باقلا 10 گرم
مشگ طرامشیع 10 گرم
جوشانده دو روز صبح و ظهر و شب میل نمایند و سیاهدانه یا كندش را كوبیده انفیه كنند تا در اثر عطسه كمك بیشترى به زایمان شود.

خارش واژن در حاملگى

گل سرشوى را نرم كوبیده در لعاب دانه خطمى حل كرده بمالند و یا گل سرشوى را در دوغ و شیره تاجریزى و آب كاسنى حل كرده در آب بنشینند و خود را شستشوى نمایند 

گل بنفشه ، گل نیلوفر، آویشن شیرازى را جوشانده براى شستشوى بكار برند. یا با آب كاهو و آب گشنیز خام چرخ كرده ، خود را بشویند.

ورم كل رحم به علت زایمان یا دستكارى روى آن

درمان : 

لعاب خطمى ، لعاب گل پنیرك ، و یا جوشانده آب این دو گیاه را براى شستشو بكار برند.

براى تسكین دردهاى بعد از زایمان جوشانده اذخرمكى و جوشانده گل پنیرك از هر كدام 5 گرم و یا مقدارى شبت را جوشانده بیمار در آب آن بنشیند و یا زنیان ، تخم شوید از هر كدام 5/2 گرم در 2 لیوان آب جوشانده هر مرتبه یك استكان میل كنند و یا از جوشانده تخم كتان خود را بشویند.

ادویه مضیقه (جمع كننده رحم)

نارگیل سائیده یا قرنفل و مازوى سائیده یا تخم كدوى تلخ (حنظل ) یا هلیله سیاه و پوست هلیله زرد یا گل سرخ یا آمله یا بادنجان را ریزریز كرده در سایه خشك كرده سپس نرم سائیده 

یا بسباسه ، قرنفل و پوست انار یا مازو و قرنفل یا آب خرفه یا تخم ترشك سائیده 

یا پوست درخت نارنج و زعفران و دارچین یا زاج و فوفل ، این داروها هر یك كه در دسترس باشد جوشانده روزى چند مرتبه با آب آن شستشو نمایند.


  لینک های مرتبط
مهاجرت به کانادا
کاشت مو
باربری تهران
طراحی سایت
مهاجرت به کانادا
گواهینامه ایزو
خرید کولر گازی از بانه
اسکالپ
.تمامی حقوق محتوا مربوط به وب کلینیک می باشد .
طراحی و بهینه سازی سایت : آوینا پرداز